Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.
Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora.
Emitent KWITU Dochodowego zastosował szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 120%.
Zastaw rejestrowy prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką.
Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.
Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc.
Należy pamiętać, że majątkiem firmy leasingowej są również wszystkie ruchomości, które są w trakcie leasingu. Depozytariuszem Weksla BREWE Leasing jest Kancelaria Notarialna. Wreszcie sam Weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.