Każda inwestycja, nawet założenie lokaty w banku, wiąże się z ryzykiem. – Emitent Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego zastosował szereg mechanizmów w celu zminimalizowania ryzyka.. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na kwotę stanowiącą do 120% wartości łącznej sumy pozyskanych środków z emisji Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 k.p.c. Majątkiem firmy są przede wszystkim instalacje służące przetwarzaniu odpadów, których wartość została określona poprzez operat szacunkowy. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.