Weksel można przedstawić Emitentowi do wykupu na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu Kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości Sumy wekslowej, gdyż Suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor.