zadbaj o przyszłość

BREWE leasing

Zakończenie emisji

[sales_countdown_timer id="salescountdowntimer"]

BREWE Leasing to spółka z grupy firmy BREWE, która od ponad 5 lat rozwija się razem z rynkiem usług finansowych. 18 mln złotych to przychód jaki planują osiągnąć w 2022 roku.

5

Tyle lat na rynku

14217000

Tyle spłaconych obligacji w PLN

18

Taki przychód planujemy osiągnąć w 2022 (w mln)

Co to jest KWIT Dochodowy?

BREWE Leasing w latach wcześniejszych emitowało obligacje. Pozyskane pieniądze były przeznaczane na zakup przedmiotów leasingu. W tym czasie wydzierżawiono ich 281.

Dotychczasowi obligatariusze zostali przyzwyczajeni do wysokich standardów współpracy – terminowych wypłat odsetek i kapitału. Poczucie bezpieczeństwa dawał im również sposób ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI.

Dlatego, gdy w czerwcu 2019 roku zmieniły się przepisy, które uniemożliwiły taką formę pozyskania pieniędzy BREWE postanowiło skorzystać z WEKSLA – papieru wartościowego emitowanego w oparciu o ustawę Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku. Jednak, mając na uwadze oczekiwania dotychczasowych obligatariuszu, BREWE postanowiło nadal utrzymać wysokie standardy.

Dlatego stworzono KWIT – Dochodowy rozumiany jako:

K - komercyjny
W – weksel
I – inwestycyjny
T – terminowy

Innowacyjność tego rozwiązania związana jest z utrzymaniem dotychczasowych wysokich standardów związanych z zabezpieczeniem interesów pożyczkodawców.

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

weksel
5.000 złotych
weksel
20.000 złotych
weksel
50.000 złotych

 

  1. Sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta o wartości 120% łącznej sumy cen weksli z danej serii.
  2. Podstawą wierzytelności jest prawo własności środków trwałych, które są leasingowane.
  3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora Zabezpieczeń.
  4. Administrator Zabezpieczeń czuwa też nad bezpieczeństwem wypłat z tytułu weksla.
  5.  Weksle przechowywane są w Depozycie Notarialnym.
ZARABIAJ 7,5 % - 9,5% W SKALI ROKU!!!

Najczęściej zadawane pytania

KAŻDY INWESTOR, NIEZALEŻNIE OD MOMENTU W KTÓRYM ZAPŁACIŁ ZA WEKSEL (czy to 1 lipca, czy też 30 września) otrzyma 7 października TĄ SAMĄ KWOTĘ PIERWSZEGO KUPONU (np. od weksla 50 tyś zł będzie to c.a. 935 zł).
Aby „zneutralizować” różnicę pomiędzy szybko decydującymi się inwestorami, a tymi, którzy potrzebują czasu na decyzje:, cena zakupu weksla „50 G 19” wynosi równo 50.000,00 zł TYLKO 1 lipca 2019.
Każdy dzień zwłoki przez inwestora powoduje, że musimy podnosić tą cenę o naliczane odsetki w wysokości 7,5% p.a. – neutralizujemy w ten sposób fakt, że 7 października kupon będzie miał tą samą wartość dla każdego z inwestorów.

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie Wekslem odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

Inwestor może realizować wszystkie swoje prawa również za pośrednictwem pełnomocnika. W celu uniknięcia niejasności, powinno być udzielone pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwo notarialne. Obowiązują tutaj ogólne zasady udzielania pełnomocnictw(a) i jego zakresu. Nie można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub tam, gdzie nie można udzielić pełnomocnictwa. W szczególności pełnomocnik nie może żądać przelewania wypłacanych Kuponów na swoje konto, a nie konto Inwestora.

Weksel, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza Weksla (nabywa własność Weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta KWIT-u Dochodowego. Formalności te załatwiane są bezpłatnie.

Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru Weksla. Aby z Weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – Kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku Weksli w depozycie czynności te wykonuje w imieniu Inwestora Administrator Zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania Weksla w depozycie pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie Weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.

Weksel można przedstawić Emitentowi do wykupu na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu Kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości Sumy wekslowej, gdyż Suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor.

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, Weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia KWIT-u Dochodowego (Weksla). Oznacza to, iż sama wypłata Kuponów nie jest obciążona podatkiem. Nie ma również obciążenia podatkowego w przypadku reinwestowania KWIT-u. Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powyższa informacja ma charakter ogólny. Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

Z Weksli wypłacane są Kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Z tego powodu cena nabywanego Weksla musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu.

BREWE Leasing jest firmą działająca w branży leasingów i faktoringu. Oznacza to pośrednictwo w finansowaniu działalności przedsiębiorców za stosownym wynagrodzeniem. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane na wspomniany podstawowy cel działalności BREWE Leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

Działalność prowadzona przez BREWE Leasing polega na udostępnianiu innym przedsiębiorcom kapitału, w szczególności poprzez leasingi lub faktoring. BREWE Leasing na tych operacjach generuje własne przychody i zyski. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem BREWE Leasing emituje Weksle, by pozyskać kapitał na budowanie masy finansowej swojego biznesu. Pozyskane pieniądze będą wykorzystywane na podstawowy cel działalności BREWE leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing.
To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta).
Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.
Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora.
Emitent KWITU Dochodowego zastosował szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 120%.
Zastaw rejestrowy prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką.
Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.
Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc.
Należy pamiętać, że majątkiem firmy leasingowej są również wszystkie ruchomości, które są w trakcie leasingu. Depozytariuszem Weksla BREWE Leasing jest Kancelaria Notarialna. Wreszcie sam Weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

Z KWITEM DOCHODOWYM BREWE LEASING
ZARABIASZ RAZEM Z NAMI NA LEASINGU
TO PROSTE
ZADZWOŃ DO NAS!