przerabiamy odpady

Grupa CSG

 

Zanieczyszczenie odpadami powszechnie uznawane jest za ogromne zagrożenie dla naszej planety. Jednocześnie świat poszukuje alternatywnych źródeł energii. Polsko – szwajcarska grupa  Commergy Seramat  Spółka Akcyjna, będąca liderem światowego rynku recyklingu, opracowała wiele innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów oferując ekologiczną alternatywę dla spalania.

Grupa Commergy Seramat  przerabia brudny odpad na czysty zysk.

 

Jedna ze spółek córek -  Commergy Mix1 opatentowała przetwarzanie odpadów plastikowych typu RDF i olejowych. W wyniku zastosowanego procesu technologicznego uzyskuje komponenty ropopochodne (m. in. olej napędowy i grzewczy).

Spółka Commergy Mix 1 pozyskuje finansowanie na wdrożenie proekologicznych przedsięwzięć poprzez emisję zabezpieczonego Zielonego Bonu Inwestycyjnego.

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

certyfikat zielonej inwestycji
  1. Sądowy zastaw rejestrowy na kwotę stanowiącą do 120% wartości łącznej sumy pozyskanych środków z emisji Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego.
  2. Podstawą wierzytelności jest prawo własności środków trwałych w tym dwie instalacje służące do przetworzenia odpadów.
  3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora Zabezpieczeń.
  4. Administrator Zabezpieczeń czuwa też nad bezpieczeństwem wypłat z tytułu Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego.

Najczęściej zadawane pytania

Każda inwestycja, nawet założenie lokaty w banku, wiąże się z ryzykiem. – Emitent Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego zastosował szereg mechanizmów w celu zminimalizowania ryzyka.. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na kwotę stanowiącą do 120% wartości łącznej sumy pozyskanych środków z emisji Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 k.p.c. Majątkiem firmy są przede wszystkim instalacje służące przetwarzaniu odpadów, których wartość została określona poprzez operat szacunkowy. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

Zielony Inwestorski Bon Wekslowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć zarówno w biznesie firmy jak i umożliwia im zaangażowanie się w ratowanie środowiska. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. z zastosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu). Jest to inwestycja o wysokiej rentowności na poziomie 9% w skali roku. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku. Jest to zatem świetny produkt rentierski.

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, Weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego. Oznacza to, iż sama wypłata Kuponów nie jest obciążona podatkiem Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do Kuponów Dobrowolnych (wypłacanych po zwrocie kapitału). Kwartalny kupon odsetkowy wypłacany jest już po potrąceniu podatku.
Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

Dzięki pozyskanym z emisji środkom finansowym, Emitent sfinalizuje, m.in. zakup od spółki z Grupy Commergy Seramat:

  • instalację do produkcji powyższych komponentów , z różnych odpadów olejowych
  • instalacji do produkcji uszlachetniaczy do paliw z odpadów plastikowych typu RDF,
  • instalacji do oczyszczania tzw. wody zaoliwionej.
Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w Kutnie w oparciu o uzyskaną zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Kupony z Weksli wypłacane są co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy, co kwartał, wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku.

Biznes śmieciowy to nie tylko praca dla idei i środowiska to również kaloryczny biznes. Jedna z instalacji działa w oparciu o RDF. Odpad ten jeszcze kilka miesięcy temu był eksportowany do Chin. Jednak, po wprowadzeniu embarga na ichwwóz i w Europie powstał problem. Przed tym wydarzeniem płacono w Polsce 100 PLN za przyjęcie tony RDF. Teraz cena jest dwukrotnie wyższa. Instalacja produkująca komponenty do paliw ma docelową moc przerobową 2.000 kg wsadu na godzinę . Już na tym etapie widać, że jest to intratny interes – to nie Commergy płaci za surowiec tylko jej płacą. Dwie następne instalacje, do produkcji komponentów z odpadów olejowych, i do czyszczenia tzw. wody zaoliwionej mają maksymalną docelową moc przerobową po 10.000 kg wsadu na godzinę.
Firma zarabia także na produkcie finalnym.

Jest to mało prawdopodobne jednak na tę okoliczność również jesteśmy przygotowani: wszystkie instalacje mają mobilny charakter i działają w skali dostosowanej do rozmiarów kontenera.

Nie jest możliwy przedterminowy wykup Zielonego Inwestycyjnego Bonu Wekslowego.

Weksel, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza Weksla (nabywa własność Weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego.

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie Wekslem odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

Load More

 

ZARABIAJ 9 % W SKALI ROKU!!!

Commergy Convert Sp. z o. o. jest kolejnym proekologicznym przedsięwzięciem grupy kapitałowej Commergy Seramat. Wdraża on technologię gazyfikacji odpadów organicznych, w tym odpadów komunalnych, niskiej jakości węgla i odpadów węglowych. (Technologia CC – Pyrogenicznego Przetwarzania Odpadów).

Spółka przewiduje sprowadzenie do Polski pierwszej, komercyjnej instalacji. W tym celu prowadzi intensywne rozmowy z właścicielami lokalizacji, które posiadają stosowne pozwolenia na zgazyfikowanie odpadów komunalnych. Trwają też działania zmierzające do uzyskania zgód na sprzedaż prądu powstałego z zastosowanej technologii.

Aby w pełni wdrożyć przedsięwzięcie spółka planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zanim jednak do tego dojdzie CSG zobowiązuje się przekształcić w spółkę akcyjną. Musi też podwyższyć kapitał zakładowy oraz rozproszyć pakiet właścicielski.

Spółka Commergy Saramat Group wraz ze spółką Commergy Convert zaprasza potencjalnych Inwestorów.

Pobierz plik