Najczęściej zadawane pytania

 

KAŻDY INWESTOR, NIEZALEŻNIE OD MOMENTU W KTÓRYM ZAPŁACIŁ ZA WEKSEL (czy to 1 lipca, czy też 30 września) otrzyma 7 października TĄ SAMĄ KWOTĘ PIERWSZEGO KUPONU (np. od weksla 50 tyś zł będzie to c.a. 935 zł).
Aby „zneutralizować” różnicę pomiędzy szybko decydującymi się inwestorami, a tymi, którzy potrzebują czasu na decyzje:, cena zakupu weksla „50 G 19” wynosi równo 50.000,00 zł TYLKO 1 lipca 2019.
Każdy dzień zwłoki przez inwestora powoduje, że musimy podnosić tą cenę o naliczane odsetki w wysokości 7,5% p.a. – neutralizujemy w ten sposób fakt, że 7 października kupon będzie miał tą samą wartość dla każdego z inwestorów.

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie Wekslem odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.

Inwestor może realizować wszystkie swoje prawa również za pośrednictwem pełnomocnika. W celu uniknięcia niejasności, powinno być udzielone pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwo notarialne. Obowiązują tutaj ogólne zasady udzielania pełnomocnictw(a) i jego zakresu. Nie można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub tam, gdzie nie można udzielić pełnomocnictwa. W szczególności pełnomocnik nie może żądać przelewania wypłacanych Kuponów na swoje konto, a nie konto Inwestora.

Weksel, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza Weksla (nabywa własność Weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta KWIT-u Dochodowego. Formalności te załatwiane są bezpłatnie.

Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru Weksla. Aby z Weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – Kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku Weksli w depozycie czynności te wykonuje w imieniu Inwestora Administrator Zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania Weksla w depozycie pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie Weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.

Weksel można przedstawić Emitentowi do wykupu na koniec każdego okresu inwestycyjnego. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. W indywidualnych przypadkach można się również zwrócić do Emitenta o wcześniejszy wykup. Wiąże się to jednak z koniecznością odliczenia od Sumy wekslowej dodatkowej opłaty w wysokości sumy wartości pozostałych do wykupu Kuponów, powiększonych o 50%. Konieczność takiego odliczenia wynika z dyskontowego charakteru KWIT-u. A zatem nie jest możliwy przedterminowy wykup po wartości Sumy wekslowej, gdyż Suma wekslowa jest większa od kwoty, za jaką KWIT nabył Inwestor.

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, Weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia KWIT-u Dochodowego (Weksla). Oznacza to, iż sama wypłata Kuponów nie jest obciążona podatkiem. Nie ma również obciążenia podatkowego w przypadku reinwestowania KWIT-u. Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powyższa informacja ma charakter ogólny. Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

Z Weksli wypłacane są Kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Z tego powodu cena nabywanego Weksla musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu.

BREWE Leasing jest firmą działająca w branży leasingów i faktoringu. Oznacza to pośrednictwo w finansowaniu działalności przedsiębiorców za stosownym wynagrodzeniem. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane na wspomniany podstawowy cel działalności BREWE Leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

Działalność prowadzona przez BREWE Leasing polega na udostępnianiu innym przedsiębiorcom kapitału, w szczególności poprzez leasingi lub faktoring. BREWE Leasing na tych operacjach generuje własne przychody i zyski. Aby zapewnić szybki rozwój Emitenta niezbędne jest korzystanie nie tylko z kapitału własnego, ale również z finansowania zewnętrznego. A zatem BREWE Leasing emituje Weksle, by pozyskać kapitał na budowanie masy finansowej swojego biznesu. Pozyskane pieniądze będą wykorzystywane na podstawowy cel działalności BREWE leasing – w tym na zakup leasingowanych środków.

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing.
To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta).
Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.
Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że odpowiedzialny Emitent nie może zapewniać o całkowitym braku ryzyka. Nie ma całkiem bezpiecznych inwestycji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, wprowadza w błąd Inwestora.
Emitent KWITU Dochodowego zastosował szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 120%.
Zastaw rejestrowy prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką.
Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.
Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc.
Należy pamiętać, że majątkiem firmy leasingowej są również wszystkie ruchomości, które są w trakcie leasingu. Depozytariuszem Weksla BREWE Leasing jest Kancelaria Notarialna. Wreszcie sam Weksel stanowi zabezpieczenie często stosowane w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

Każda inwestycja, nawet założenie lokaty w banku, wiąże się z ryzykiem. – Emitent Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego zastosował szereg mechanizmów w celu zminimalizowania ryzyka.. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na kwotę stanowiącą do 120% wartości łącznej sumy pozyskanych środków z emisji Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone z ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 k.p.c. Majątkiem firmy są przede wszystkim instalacje służące przetwarzaniu odpadów, których wartość została określona poprzez operat szacunkowy. Wielorakość tych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko Inwestora zostało zminimalizowane.

Zielony Inwestorski Bon Wekslowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć zarówno w biznesie firmy jak i umożliwia im zaangażowanie się w ratowanie środowiska. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. z zastosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu). Jest to inwestycja o wysokiej rentowności na poziomie 9% w skali roku. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku. Jest to zatem świetny produkt rentierski.

W wypadku osób fizycznych będących rezydentami, płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie i odprowadzenie jest Emitent. Wedle obecnie obowiązujących interpretacji: w przeciwieństwie do obligacji, Weksel nie jest traktowany jako instrument procentowy, lecz dyskontowy. Dochodem podatnika jest dyskonto papieru wartościowego. Jako dochód rozumie się środki pieniężne postawione do dyspozycji Inwestora, przekraczające koszt nabycia Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego. Oznacza to, iż sama wypłata Kuponów nie jest obciążona podatkiem Podatek jest obliczany dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. W przypadku osób prawnych oraz nierezydentów obowiązują inne zasady, które należy każdorazowo indywidualnie analizować (np. w kontekście istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do Kuponów Dobrowolnych (wypłacanych po zwrocie kapitału). Kwartalny kupon odsetkowy wypłacany jest już po potrąceniu podatku.
Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie należy się skonsultować z własnym doradcą podatkowym.

Dzięki pozyskanym z emisji środkom finansowym, Emitent sfinalizuje, m.in. zakup od spółki z Grupy Commergy Seramat:

  • instalację do produkcji powyższych komponentów , z różnych odpadów olejowych
  • instalacji do produkcji uszlachetniaczy do paliw z odpadów plastikowych typu RDF,
  • instalacji do oczyszczania tzw. wody zaoliwionej.
Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w Kutnie w oparciu o uzyskaną zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Kupony z Weksli wypłacane są co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy, co kwartał, wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku.

Biznes śmieciowy to nie tylko praca dla idei i środowiska to również kaloryczny biznes. Jedna z instalacji działa w oparciu o RDF. Odpad ten jeszcze kilka miesięcy temu był eksportowany do Chin. Jednak, po wprowadzeniu embarga na ichwwóz i w Europie powstał problem. Przed tym wydarzeniem płacono w Polsce 100 PLN za przyjęcie tony RDF. Teraz cena jest dwukrotnie wyższa. Instalacja produkująca komponenty do paliw ma docelową moc przerobową 2.000 kg wsadu na godzinę . Już na tym etapie widać, że jest to intratny interes – to nie Commergy płaci za surowiec tylko jej płacą. Dwie następne instalacje, do produkcji komponentów z odpadów olejowych, i do czyszczenia tzw. wody zaoliwionej mają maksymalną docelową moc przerobową po 10.000 kg wsadu na godzinę.
Firma zarabia także na produkcie finalnym.

Jest to mało prawdopodobne jednak na tę okoliczność również jesteśmy przygotowani: wszystkie instalacje mają mobilny charakter i działają w skali dostosowanej do rozmiarów kontenera.

Nie jest możliwy przedterminowy wykup Zielonego Inwestycyjnego Bonu Wekslowego.

Weksel, jak każdy papier wartościowy, jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Czyli potencjalny spadkobierca wstępuje w prawa pierwotnego posiadacza Weksla (nabywa własność Weksla), na podstawie stwierdzenia nabycia spadku – np. przed sądem lub notariuszem. O fakcie dziedziczenia należy powiadomić Emitenta możliwie jak najszybciej, w celu dokonania stosownych formalności, związanych ze zmianą beneficjenta Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego.

Obowiązują tu ogólne przepisy prawa, w tym dotyczące dziedziczenia. A zatem dysponowanie Wekslem odbywa się na podstawie stwierdzenia nabycia spadku. Zwracamy również uwagę, że wszelkie pełnomocnictwa wygasają wraz ze śmiercią udzielającego pełnomocnictwo.